Кіру
You can authorize on site with:
Google Vkontakte Mailru

Балаларға арналған ойыншықтарды таңдау.24.12.2018ж.

Балаларғаарналғанойыншықтардытаңдау.

 

Балағазиянкелтірмейсыйлыққаойыншықтықалайтаңдауғаболады?

Ойыншықтыңжекежәне(немесе) топтыққаптамасыболуытиіс. Осы ойыншықтуралыақпарат (таңбалауы) жоқойыншықтан бас тартужақсы, таңбалаубұйымтуралытолықақпараттықамтуытиісжәнеКеденодағынамүшемемлекеттіңорысжәнемемлекеттіктілдеріндеорындалады,  және де төмендегі көрсетілгендей ақпаратты қамтиды: ойыншықтыңатауы, дайындаушыелдіңатауы, қандайбалалардыңжасынаарналған, қандай материалданорындалған, оны күтутәсілі; дайындалғанкүні; қызмететумерзімі; сақтаушарттары, ЕАС бірыңғайбелгісі.Ойыншықтыңтүрінеқарайтаңбалаудыңмазмұнынақарайкелесі ақпарат көрсетіледі: жиынтықтылық (жиынтықүшін), ойыншықтыпайдалануережесі, гигиеналықөңдеутәсілдері, ойыншықпенжұмысістеукезіндегіқауіпсіздікшаралары, ескертужазбалары, құрастыружөніндегінұсқаулық.

            Ойыншыққакішігірімтексеружүргізіңіз, атапайтқанда: бояғыштыңтұрақтылығың тексеріңіз (олсүртілмеуіжәнеқолындақалуытиіс); ойыншықтыңшеттері мен жиектеріндесынықтар, жарықтар, саңылаулар, үшкіршеттеріболмауытиіс; жұмсақойыншықтыңтігісіжыртылмауы тиіс, матасытығызболуытиісжәнетүктіңтүсуінеұшырамауытиіс, ойыншықтардағысұйықтолтырғыштыңағыпкетуінежолберілмейді; ойыншықтыңөткір, жағымсыз, бөгдеиістеріболмауытиіс; балалардыңеріндеріменжанасуғаарналғанбөлшектержеңілдезинфекцияланатынматериалдардандайындалуытиіс; ұсақбөлшектері бар ойыншықтарды, әсіресе 3 жасқадейінгібалаларүшінтаңдаудыболдырмауғатырысыңыз. Ойыншықтардыңқозғалатынқұрамдасбөліктерібалалардыңжарақаттануқаупінболдырмауытиіс. 3 жасқадейінгібалаларғаарналғанойыншықтардыңдыбысыныңеңжоғарыдеңгейі 70 дБА - дан, 6 жастан жоғары-80 дБА-дан аспауытиіс.

            Мүмкіндігіншеарнайыдүкендердеойыншықтардысатыпалыңыз, ойыншықтардытаңдағанкездебелгіліөндіруші-фирмаларғабағдарлануғатырысыңыз. Әрине, олардыңөнімдерінарықтажәнедүкендердесатылатынойыншықтарғақарағандақымбат, бірақбелгіліфирмаларөздеріөзөнімдерінсынайдыжәнеоныңқауіпсіздігіне, оныңішіндеөзініңбеделінежауапбереді.

Өнімніңқауіпсіздігі мен сапасынакүмәнкелтіргендесатушыдан осы ойыншыққасәйкестіксертификатынталапетіңіз. Ойыншықтыңұсынылғансертификатқатиістілігінойыншықтажәнесертификаттакөрсетілгенсәйкестендірубелгілерінсалыстыруарқылытексеругеболады. Әдеттеойыншықтардыңидентификациялықбелгісі, ол ойыншықтыңөндірушініңмаркасынемесе артикулыжәнеоныңатауы болып  табылады.

 

 

Орын. А. Кравченко, Департамент охраны общественного здоровья

Артқа
Яндекс.Метрика